header-photo

Osobní bankrot

Osobní bankrot (oddlužení) je jedním ze způsobů řešení úpadku dlužníka ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení - insolvenčního zákona, („IZ“).Pokud má dlužník pohledávky u více věřitelů, může svoji dluhovou situaci řešit s každým věřitelem zvlášť. Mnohem efektivnější způsob řešení je řešitveškeré své dluhy hromadně v rámci oddlužení (osobní bankrot). Výhody osobního bankrotu spočívají zejména v tom, že jedním insolvenčním řízením se vyřeší všechny dluhy dlužníka, což je mnohem levnější varianta, než řešit tyto dluhy separátně v rámci probíhajících exekucí. Další výhodou osobního bankrotu spočívá v tom, že podáním návrhu na oddlužení se přeruší veškeré případné probíhající exekuce, které tak po dobu oddlužení nelze vykonat. Poslední a nejvýznamnější výhodou osobního bankrotu je ta skutečnost, že pakliže dlužník úspěšně projde oddlužením, tj. dluhy uhradí min. ze 30%,  tak jej soud zbaví  povinnosti platit zbytek dluhů přihlášených i nepřihlášených věřitelů.O vyhlášení osobního bankrotu a oddlužení může požádat občan ČR, starší 18 let, případně státní příslušníci EU s trvalým, nebo dlouhodobým přechodným pobytem v ČR.

 

Podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu

 1. Dlužník má 2 a více věřitelů.
 2. Dlužník má neuhrazené peněžní závazky více než 30 dnů po splatnosti.
 3. Dlužník je není schopen své závazky plnit – platební neschopnost, přičemž platební neschopností se mimo jiné rozumí to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestližeje neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti.

Další podmínkou pro úspěšné vyhlášení osobního bankrotu je, že dluhy nesmí pocházet z podnikatelské činnosti. Nicméně dle ust. § 403 odst. 2) IZ platí, že věřitelé, kteří včas neuplatnili námitky (tj. nejpozději do skončení schůze věřitelů), souhlasí s oddlužením bez zřetele k tomu, zda dlužník má dluhy z podnikání. Tudíž samotná skutečnost, že se jedná o dluhy z podnikání, nemusí nutně vést k zamítnutí návrhu na schválení oddlužení, za předpokladu, že věřitelé neuplatní námitky.

 

Nejčastější důvody pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení:

 1. Hodnota plnění, které by při oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito věřitelé s nižším plněním souhlasí.

  Jedná se o případ, kdy dlužník má natolik nízký příjem, že po odečtení nezabavitelné částky mu nezbyde dostatek finančních prostředků na úhradu dluhu věřitelům. Nezabavitelná částka je určována především výší mzdy, osobním stavem (ženatý, vdaná, svobodný/á) a počtem nezaopatřených dětí.V případě nedostatečného příjmu k úhradě dluhů věřitelům, lze tento nedostatek nahradit smlouvou o důchodu s třetí osobou, která se Vám zaváže přispívat po dobu 60 měsíců určitou částku tak, abyste uhradili alespoň 30% dluhů a splnili tím podmínky pro oddlužení. Jednoduchou kalkulačku ke zjištění, zda je Váš příjem dostatečný k úhradě dluhů v rámci oddlužení, naleznete zde: 
  http://insolvencni-zakon.justice.cz/kalkukator-splatek.html

   
 2. Návrhem je sledáván nepoctivý záměr.

  Posouzení otázka nepoctivého záměru není stanovena přímo právním předpisem a zůstává tak na úvaze soudu.  Soud vždy zkoumá, zda při uzavírání smluv byl u Vás dán poctivý úmysl peníze splatit.

  S účinností od 1.1.2014 dozněl insolvenční zákon změny v podobě odstranění definice nepoctivého záměru obsažené v ust. § 935 odst 3 IZ ve znění účinném do 31. 12. 2013,kdy nepoctivý záměr, byl dán tehdy, kdyžv posledních 5 letech probíhalo insolvenční řízení nebo jiné řízení řešící úpadek takové osoby, a to v závislosti na výsledku takového řízení, nebo podle výpisu z rejstříku trestů v posledních 5 letech před zahájením insolvenčního řízení proběhlo trestní řízení, které skončilo pravomocným odsouzením pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy. S účinností od 1. 1. 2014 tedy samotná skutečnost absence trestní bezúhonnosti není sama o sobě důvodem pro zamítnutí návrhu na schválení oddlužení.
   
 3. Dosavadní výsledky řízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v insolvenčním řízení.

 

Způsoby oddlužení

Povolení oddlužení lze řešit dvěma způsoby. Plněním splátkového kalendáře nebo zpeněžením majetkové podstaty. O způsobu oddlužení pak rozhodují nezajištění věřitelé. V daleko větší míře se využívá oddlužení pomocí plnění splátkového kalendáře.

 1. Plnění splátkového kalendáře

  Dlužníky nejvíce vyhledávaná metoda. Dlužník je v tomto případě povinen za dobu 5 let splatit nezajištěným věřitelům minimálně 30% ze svých dluhů. Zajištění věřitelé, jejichž pohledávky jsou zajištěny např. zástavním právem, se uspokojují z výtěžku dosaženého zpeněžením zajištění (prodej nemovitostí, věcí movitých atd.).
   
 2. Zpeněžení majetkové podstaty
  Řeší se prodejem majetku, který dlužník nabyl před schválením oddlužení s následným přerozdělení výtěžku z prodeje věřitelům. Do majetkové podstaty nenáleží majetek, který dlužník nabyl v průběhu insolvenčního řízení.

 

Návrh na povolení oddlužení

Návrh na povolení oddlužení podává dlužník u příslušného krajského soudu (popř. u Městského soudu v Praze) podle místa trvalého bydliště na předepsaném formuláři, který naleznete zde:

https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR

Dále je třeba počítat s tím, že v případě oddlužení může soud požadovat soud zálohu, která se pohybuje do cca 10.000,- Kč. K návrhu na povolení oddlužení je dále potřeba přiložit přehled o příjmech dlužníka za poslední tři roky, seznam majetku, přehled věřitelů a aktuální výše pohledávek, písemný souhlas manžela/ky a kopii oddacího listu, výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

V případě Vašeho zájmu o sepsání návrhu na povolení oddlužení mne neváhejte kontaktovat. Pro jednu fyzickou osobu se cena dle složitosti případu pohybuje v rozmezí 6.500,- Kč až 9.900,- Kč, pro manželský pár 11.500,-Kč až 13.900,-Kč. Cena je placena následovně (1.500,- Kč při úvodní konzultaci, následně ve splátkách až do podání insolvenčního návrhu). Cena za vypracování návrhu na povolení oddlužení musí být zaplacena do dne podání návrhu, neboť pokud Vám soud schválí oddlužení, což je hlavním společným cílem předmětného návrhu, tak nerad bych pohledávku na svoji odměnu přihlašoval do Vašeho insolvenčního řízení, ve kterém by byla uhrazena pouze z části.